1. Εγγραφή στο Μητρώο.

Το Ειδικό Μητρώο τηρείται από τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια ή από τα Επαγγελματικά Τμήματα των Ενιαίων Επιμελητηρίων, στην περιφέρεια των οποίων έχουν οι διαμεσολαβητές την εμπορική ή επαγγελματική κατοικία τους.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί ασφαλιστική διαμεσολάβηση  επιτρέπεται να εγγραφεί στις ακόλουθες κατηγορίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης:

 • είτε ως ασφαλιστικός πράκτορας ή/και συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων
 • είτε μόνον ως μεσίτης ασφαλίσεων
 • είτε μόνον ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δευτερεύουσας δραστηριότητας.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εγγράφεται, λαμβάνει αριθμό Ειδικού Μητρώου.

Οι νόμιμα εγγεγραμμένοι στα κατά τόπο Ειδικά Μητρώα των Επιμελητηρίων ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας, καταχωρούνται στο Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.) από την Κ.Ε.Ε.Ε. όπου δίδεται η δυνατότητα εξακρίβωσης των στοιχείων τους.

Κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί στην παρούσα διαδικασία ότι υπάρχει ασυμβίβαστο στις ακόλουθες περιπτώσεις :

 • Η ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα, του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων και του μεσίτη (αντ)ασφαλίσεων είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του γενικού διευθυντή ή διευθυντή ή εκπροσώπου ημεδαπής ή αλλοδαπής (αντ)ασφαλιστικής επιχείρησης.
 • Η ιδιότητα του υπαλλήλου (αντ)ασφαλιστικής επιχείρησης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα ή του μεσίτη (αντ)ασφαλίσεων.
 • Οι ιδιότητες του ασφαλιστικού πράκτορα ή/και του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του μεσίτη (αντ)ασφαλίσεων.
 • Οι ιδιότητες του ασφαλιστικού πράκτορα, του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων και του μεσίτη (αντ)ασφαλίσεων είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή δευτερεύουσας δραστηριότητας.

Προσοχή! Οι ανωτέρω ασυμβίβαστες ιδιότητες ισχύουν και για τις συνεργασίες μεταξύ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 7 του Ν.4583/2018,  η συνεργασία επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στην ίδια κατηγορία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Στην περίπτωση που ο Ασφαλιστικός Πράκτορας συνεργάζεται και με άλλους διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων με σκοπό τη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων και για λογιαριασμό της Εταιρείας, αυτός είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τις συγκεκριμένες συνεργασίες και να λάβει την έγκρισή της πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε ασφαλιστικής σύμβασης. Ο Ασφαλιστικός Πράκτορας δύναται να εξουσιοδοτεί τους συνεργάτες του για είσπραξη ασφαλίστρων μόνο με την γραπτή συναίνεση της Εταιρείας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω θα πρέπει να υιοθετηθεί σχετική πολιτική για τη διαδικασία ελέγχου των συνεργατών που συνεργάζεται ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής. Τα στάδια της διαδικασίας θα πρέπει να είναι:

 • Έναρξη συνεργασίας, νομιμοποιητικών εγγράφων του συνεργάτη και πρώτη καταχώρηση συνεργάτη στο μηχανογραφικό σύστημα του ασφαλιστικού πράκτορα. Ø Έλεγχος Ανανέωσης  Άδειας Συνεργάτη στην τριετία.
 • Δειγματοληπτικός έλεγχος για καταχώρηση στο Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.)

2. Γενικές αρχές δεοντολογικής συμπεριφοράς

Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, οι υπάλληλοι του που ασκούν διανομή ασφαλιστικών προϊόντων καθώς και οι συνεργάτες του για το σκοπό αυτό , οφείλουν να :

 • Επεξηγούν στον πελάτη τους όρους των ασφαλιστικών συμβάσεων που προτείνουν, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πελάτη και διασφαλίζουν ότι η πληροφόρηση που λαμβάνει ο πελάτης είναι έγκαιρη, πλήρης, ορθή, επαρκής και κατάλληλη.
 • Επισημαίνουν στον πελάτη τις συνέπειες της πρόωρης διακοπής ή ακύρωσης ή εξαγοράς του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του, καθώς και κάθε εξαίρεση από την ασφαλιστική κάλυψη, και τον ενημερώνουν για την υποχρέωσή του να προκαταβάλλει το ασφάλιστρο και για τις συνέπειες της μη έγκαιρης καταβολής του οφειλόμενου ασφαλίστρου.
 • Ενημερώνουν τον πελάτη για τα δικαιώματα εναντίωσης, υπαναχώρησης και καταγγελίας του συμβολαίου του, και του χορηγούν τα σχετικά έντυπα με απόδειξη παραλαβής.
 • Ενημερώνουν τον πελάτη σε περίπτωση που παύσουν να ασκούν τη δραστηριότητα ασφαλιστικής διανομής.
 • Προωθούν μόνο προϊόντα ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα.

Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, οι υπάλληλοι του που ασχολούνται με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων καθώς και οι συνεργάτες του για το σκοπό αυτό , απαγορεύεται να :

 • Παρουσιάζουν παραπλανητικά ασφαλιστήριο συμβόλαιο ως προς το ισχύον τιμολόγιο και τους όρους της ασφαλιστικής σύμβασης.
 • Υπόσχονται στον πελάτη καλύψεις που δεν περιλαμβάνονται στο ασφαλιστικό προϊόν που προωθούν, ή αποκρύπτουν κινδύνους που φέρει ο πελάτης ή/και κόστος που τον επιβαρύνει.
 • Δημιουργούν, αναπαράγουν και διαδίδουν δηλώσεις και φήμες που δεν στηρίζονται σε επίσημα δημοσιοποιημένα στοιχεία και που γίνονται ενσυνείδητα και αφορούν στην οικονομική κατάσταση ή/και στην κατάρτιση και στην εν γένει ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από άλλους διανομείς ή άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
 • Προσφέρουν εκπτώσεις ή ειδικά ευεργετήματα με στόχο τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
 • Διαφημίζουν εκπτώσεις, ωφελήματα ή και παροχές που δεν ανταποκρίνονται στα ισχύοντα τιμολόγια και όρους των ασφαλιστικών συμβολαίων
 • Διακρίνουν μεταξύ πελατών που έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις ασφάλισης
 • Παραποιούν, αλλοιώνουν και με οποιονδήποτε τρόπο παρεμβαίνουν στη μορφή ή στο περιεχόμενο εγγράφων που αφορούν στην ασφαλιστική σύμβαση, όπως αιτήσεων, ασφαλιστηρίων συμβολαίων και αποδείξεων είσπραξης ασφαλίστρου
 • Εισπράττουν ασφάλιστρο χωρίς να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για τη σύναψη σύμβασης ασφάλισης
 • Παραδίδουν στον πελάτη μη γνήσιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

3. Γενικές Πληροφορίες που παρέχει o ασφαλιστικός διαμεσολαβητής στον πελάτη πριν από τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης

Γνωστοποιήσεις 

Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής κατά τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων γνωστοποιεί και ενημερώνει εγκαίρως και πριν από τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης για  :

 • την επωνυμία του ,
 • τη διεύθυνσή του,
 • το γεγονός ότι είναι ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που ασκεί δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων,
 • την κατηγορία στην οποία είναι εγγεγραμμένος
 • τον αριθμό ειδικού μητρώου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος καθώς και το διαδικτυακό σύνδεσμο προς το Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης της παραγράφου 10 του άρθρου 19, ώστε ο πελάτης να είναι σε θέση να εξακριβώσει την εγγραφή της,
 • ότι παρέχει συμβουλή για τα πωλούμενα ασφαλιστικά προϊόντα,
 • τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 10, οι οποίες επιτρέπουν στον πελάτη και άλλους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν καταγγελίες για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, και τις διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που αναφέρονται στο άρθρο 11,
 • αν εκπροσωπεί τον πελάτη ή αν ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της ασφαλιστικής επιχείρησης,
 • αν επιτρέπεται να προωθεί επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση,
 • αν έχει λάβει από την ασφαλιστική επιχείρηση εντολή είσπραξης ασφαλίστρων από τον πελάτη για λογαριασμό της.

Σε σχέση με την σύγκρουση συμφερόντων και διαφάνεια

 • αν κατέχει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε ασφαλιστική επιχείρηση που να φθάνει ή να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου του,
 • αν ασφαλιστική επιχείρηση ή μητρική ασφαλιστικής επιχείρησης κατέχει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συμμετοχή που να φθάνει ή να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό

(10%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή,

 Σε σχέση με την προτεινόμενη σύμβαση:

 • Αν ο ασφαλιστικός πράκτορας διανέμει ασφαλιστικά προϊόντα μίας ασφαλιστικής επιχείρησης, είτε αυτή αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τη δραστηριότητα του είτε όχι, ενημερώνει τον πελάτη για την αποκλειστικότητα της συνεργασίας και για την επωνυμία της ασφαλιστικής επιχείρησης.
 • Αν ο ασφαλιστικός πράκτορας δραστηριοποιείται σε συνεργασία με περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, γνωστοποιεί στον πελάτη τις επωνυμίες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και τα προϊόντα τους τα οποία διανέμει.
 • Τη φύση της αμοιβής που λαμβάνει σε σχέση με τη σύμβαση ασφάλισης.

Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής κατά την προσυμβατική ενημέρωση:

 • Προσδιορίζει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη, βάσει των πληροφοριών που του παρέχει ο πελάτης.
 • Επεξηγεί στον πελάτη τα χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού προϊόντος με τρόπο αντικειμενικό και κατανοητό, που του επιτρέπει να επιλέξει ασφαλιστικό προϊόν και να αποφασίσει για τη σύναψη της σύμβασης ασφάλισης, αφού έχει επαρκώς ενημερωθεί για τις ασφαλιστικές καλύψεις και για τα εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις.
 • Κατά τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων των κλάδων ασφάλισης της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4364/2016 , παραδίδει επιπροσθέτως το Έγγραφο Πληροφοριών για το Ασφαλιστικό Προϊόν (IPID) το οποίο λαμβάνει από τις ασφαλιστικές εταιρίες των οποίων τα προϊόντα διανέμει.
 • Παρέχει στον πελάτη συμβουλή για συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν ή συγκεκριμένη ασφαλιστική σύμβαση και εξηγεί στον πελάτη τους λόγους για τους οποίους το προτεινόμενο προϊόν ικανοποιεί καλύτερα τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του.

Οι ανωτέρω πληροφορίες περιλαμβάνονται στο Έντυπο Γνωστοποιήσεων, καθώς και στο Έντυπο Αξιολόγησης Αναγκών και Συμβουλής , όπως και στα Έγγραφα για το ασφαλιστικό προϊόν που παρέχονται από τις ασφαλιστικές εταιρίες.

4. Αίτηση Ασφάλισης

Πριν από τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής συμπληρώνει την αίτηση ασφάλισης βάσει των στοιχείων που παρέχει ο πελάτης, λαμβάνει την υπογραφή του πελάτη επ' αυτής και παραδίδει  το μεν πρωτότυπο στην ασφαλιστική εταιρία που αναλαμβάνει τον κίνδυνο, το δε αντίγραφό της στον πελάτη.

Η αίτηση ασφάλισης, όπως και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που εκδίδεται στη συνέχεια πέραν των όσων ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2496/1997 (Α΄ 87), περιέχουν κατά περίπτωση τα εξής:

 1. Την επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τον αριθμό ειδικού μητρώου του μεσίτη, του πράκτορα ή του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή δευτερεύουσας δραστηριότητας που έρχεται σε άμεση επαφή με τον πελάτη για τη διανομή του ασφαλιστικού προϊόντος
 2. Την επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τον αριθμό ειδικού μητρώου του διαμεσολαβητή που διατηρεί σύμβαση με την ασφαλιστική εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον πρώτο.

5. Εντολή για είσπραξη ασφαλίστρων

Αν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής λαμβάνει εξουσιοδότηση από την ασφαλιστική εταιρία  και στη συνέχεια δίδει εντολή σε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή να προβαίνει στην είσπραξη ασφαλίστρων από τον πελάτη για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρίας από την οποία έλαβε εξουσιοδότησή , οφείλει να λάβει την έγκριση της ασφαλιστικής εταιρίας μέσω υπεξουσιοδότηση είσπραξης.

Εφόσον η καταβολή των ασφαλίστρων από τον πελάτη δεν αποδεικνύεται από άλλα ισοδύναμα μέσα (καταθετήρια σε τραπεζικό λογαριασμό και αποδεικτικά πληρωμής στα ΕΛ.ΤΑ κλπ.)  ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που προβαίνει στην είσπραξη παραδίδει στον πελάτη:

 • Είτε τη νόμιμη απόδειξη είσπραξης ασφαλίστρων που εξέδωσε η ασφαλιστική επιχείρηση
 • Είτε υπογεγραμμένη απόδειξη που εκδίδει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής (που φέρει εξουσιοδότηση για την είσπραξη), η οποία περιλαμβάνει την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης και είσπραξης των ασφαλίστρων, τα πλήρη φορολογικά και επαγγελματικά στοιχεία του εισπράξαντος, την επωνυμία της ασφαλιστικής επιχείρησης για λογαριασμό της οποίας εισπράττει τα ασφάλιστρα, τα πλήρη στοιχεία εξατομίκευσης του πελάτη, τα καταβληθέντα από τον πελάτη ασφάλιστρα, καθώς και σύντομη περιγραφή της ασφάλισης για την οποία καταβλήθηκαν τα ασφάλιστρα.

Οι παραπάνω αποδείξεις είναι τριπλότυπες, ένα αντίγραφο παραδίδεται στον πελάτη, το δεύτερο στην ασφαλιστική εταιρία και το τρίτο τηρείται σε αρχείο από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.

6. Ανανεώσεις

Η ανανέωση ασφαλιστηρίου συμβολαίου θεωρείται νέα ασφαλιστική σύμβαση οπότε όλα τα απαραίτητα βήματα είναι προαπαιτούμενα. Εάν όμως, κατά την επικοινωνία με τον πελάτη για την ενημέρωση λήξης του συμβολαίου του  διαπιστωθεί ότι  δεν έχουν αλλάξει :

 • Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Ενημέρωσης του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.
 • Οι όροι του προϊόντος και το Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
 • Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Εντύπου Αναγκών
 • Τα διαθέσιμα προϊόντα της αγοράς

Τότε,   ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής προτείνει την ανανέωση του προϊόντος ως έχει.

7. Τήρηση Αρχείου

Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής τηρεί  αρχείο όπου φυλάσσονται ένα ή περισσότερα έγγραφα, που αποτυπώνουν όσα έχουν συμφωνηθεί μεταξύ και την εταιρίας για τα εκατέρωθεν δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, καθώς και τους άλλους όρους υπό τους οποίους παρέχει υπηρεσίες διανομής στον πελάτη.

8. Έντυπα Διαδικασίας

  • Έντυπο Γνωστοποιήσεων ,
  • Έντυπο Αξιολόγησης Αναγκών και Συμβουλής
  • Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν (Αρθ.29)
  • Αίτηση Ασφάλισης

( * τα ανωτέρω πεδία 2-8 θα είναι καλό να υιοθετηθούν από τον ασφαλιστικό πράκτορα ως Πολιτική Διανομής προϊόντων ).

9. Πιστοποίηση και επανεκπαίδευση προσωπικού που εμπλέκεται με τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων και υιοθέτηση σχετικής πολιτικής.

 Καθορισμός Προσωπικού που εμπλέκεται στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. Για την έναρξη της άσκησης δραστηριότητας διανομής, το ή τα μέλη του οργάνου διοίκησης του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, καθώς και υπάλληλοι της εταιρίας που συμμετέχουν άμεσα στη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, πρέπει να κατέχουν επαρκείς γνώσεις και ικανότητες για την εκτέλεση των εργασιών και την άσκηση των καθηκόντων τους και συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις επαγγελματικών γνώσεων και επάρκειας του σχετικού παραρτήματος της νομοθεσίας.

 • Απαραίτητα προσόντα προσωπικού που εμπλέκεται στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.

Σύμφωνα με την ΠΕΕ 153/08.01.2019 της Τράπεζας της Ελλάδος  οι υπάλληλοι της επιχείρησης ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που εμπλέκονται στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, φέρουν “Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα” για την παροχή υπηρεσιών Ασφαλιστικού Πράκτορα.

 • Επανεκπαίδευση Προσωπικού.

Τα πρόσωπα που ασκούν διανομή ασφαλιστικών προϊόντων υποχρεούνται σε επαγγελματική εκπαίδευση διάρκειας δέκα πέντε ωρών κατ’ έτος, προκειμένου να διατηρούν ικανοποιητικό επίπεδο ικανότητας και απόδοσης.

 • Τήρηση Αρχείου

Τα ως άνω πιστοποιητικά και όλα τα σχετικά  έγγραφα επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης  τηρούνται σε σχετικό αρχείο κατ΄ άτομο.

10. Συμμόρφωση με νομοθεσία για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων-Βασικές Αρχές.

Ο ασφαλιστικός πράκτορας ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα οργανωτικά ( Διαδικασίες και Πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και τεχνικά μέτρα (Σύστημα ελέγχου πρόσβασης, Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών/τεχνολογικά μέτρα προστασίας, καταστροφείς εγγράφων), προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων προς συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό και την εθνική νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να συλλέγονται σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές:

 • Αρχή της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με νόμιμο, αντικειμενικό και διαφανή τρόπο.

 • Η αρχή του περιορισμού του σκοπού.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα μόνο για το σκοπό της εργασίας μας.

 • Η αρχή της ελαχιστοποίησης των προσωπικών δεδομένων.

Επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που πραγματικά χρειαζόμαστε για την εργασία μας.

 • Η αρχή της ακρίβειας των δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι ακριβή και όταν είναι αναγκαίο φροντίζουμε να επικαιροποιούνται.

 • Η αρχή του περιορισμού της περιόδου τήρησης των δεδομένων.

Διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της εργασίας μας.

 • Βασική αρχή του κανονισμού είναι η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ως προς το υποκείμενο των δεδομένων. Προς συμμόρφωση κατά τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων (προ συμβατικά) ενημερώνουμε το υποκείμενο των δεδομένων:

 

 • Για ποιους σκοπούς θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα.
 • Για τη νομική βάση της επεξεργασίας τους.
 • Για πόσο χρονικό διάστημα θα αποθηκεύονται τα δεδομένα του.
 • Σε ποιους θα κοινοποιούνται τα δεδομένα του.
 • Για τα βασικά δικαιώματά του όσο αφορά στην προστασία των προσωπικών του δεδομένων.
 • Για το δικαίωμά του να υποβάλλει καταγγελία.
 • Εάν τα προσωπικά του δεδομένα διαβιβάζονται εκτός της Ε.Ε.
 • Τα στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας και τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Προ συμβατικά θα πρέπει να λαμβάνεται και η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όταν η συγκατάθεση είναι η νόμιμη βάση της επεξεργασίας ( προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας, για σκοπούς προώθησης και διαφήμισης).

 • Ενίσχυση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και διευκόλυνση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για την άσκηση τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΛΗΘΗ ( ΔΙΑΓΡΑΦΗ).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

 • Συμβάσεις με εκτελούντες την επεξεργασία ( τα πρόσωπα που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του ασφαλιστικού πράκτορα, εφόσον υπάρχουν) και συμβάσεις εμπιστευτικότητας με τους υπαλλήλους.