ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 28 & 29 ΤΟΥ Ν. 4583/2018 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

ΚΑΠΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΙΚΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 311 ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΚ: 12244 Τηλ: 2100085020
FAX: κιν: 6932529718
email: info@kappainsurance.gr website: www.kappainsurance.gr
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ 3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ

ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ασφάλιση

Ασφάλιση Μεγάλων Κινδύνων

Αντασφάλιση

ΝΑΙ
ΝΑΙ
4. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

α) Συμμετοχή μας (άμεση ή έμμεση) σε ποσοστό >10% σε ψήφους ή σε μετοχικό κεφάλαιο ασφαλιστικής επιχείρησης (Αν ΝΑΙ, να δοθούν λεπτομέριες.)

β) Συμμετοχή ασφαλιστικής επιχείρησης ή μητρικής της (άμεση ή έμμεση) σε ποσοστό >10% σε ψήφους ή σε μετοχικό κεφάλαιο στην επιχείρησή μας που ασκεί δραστηριότητες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης (Αν

ΝΑΙ να δοθούν λεπτομέρειες.)

γ) Εκπροσωπούμε τον πελάτη και παρέχουμε συμβουλές βάσει αμερόληπτης ανάλυσης

δ) Έχουμε συμβατική υποχρέωση για ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ συνεργασία με μία αασφαλιστική εταιρία (επωνυμία εταιρίας)

ε) Οι συνεργασίες μας με τις ασφαλιστικές εταιρίες ΔΕΝ είναι αποκλειστικές. Συνεργαζόμαστε με….επωνυμίες εταιριών….

στ) Έχουμε άδεια διανομής επενδυτικών προιόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

ζ) Εντολή είσπραξης ασφαλίστρων για λογαριασμό της/των ασφαλιστικής εταιρίας /εταιριών η) Η αμοιβή μας καταβάλεται:

Απευθείας από τον πελάτη

Βάσει προμήθειας που περιλαμβάνεται στο ασφάλιστρο

Βάσει άλλου τύπου αμοιβής

Βάσει συνδυασμού οποιουδήποτε τύπου αμοιβής

ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
5. ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ  Οι ασφαλισμένοι, αντισυμβαλλόμενοι, δικαιούχοι και λιποί ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία κατά των διανομέων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προιόντων στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.) για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.10 του Ν.4583/2018. Για την εξωδικαστική επίλυση τυχόν διαφορών σας με διανομείς ασφαλιστικών προιόντων, μπορείτε να προσφύγετε στον Συνήγορο του Καταναλωτή ή σε άλλον φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, νόμιμα καταχωρημένο στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 18 της 70330 οικ./30.6.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β’1421).

Για περισσότερες πληροφορίες για τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή τους, οι ασφαλισμένοι, αντισυμβαλλόμενοι, δικαιούχοι και λοιποί ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επισκεφτούν το “Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών” στην διεύθυνση www.http://insuranceregistry.uhc.gr/

Αθήνα _____/____/202__

Έλαβα γνώση των ανωτέρω στοιχείων

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

(Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή) (Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή)

________________________ ___________________________