Πώς προκύπτει η απαίτηση

Μια απαίτηση για αποζημίωση μπορεί να εγερθεί σαν αποτέλεσμα παράβασης του καθήκοντος ή/και μη επίδειξης της δέουσας επιμέλειας και που θα οφείλεται σε λάθος ή παράλειψη (όχι δόλο) κατά την εκτέλεση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Λογιστών – Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών, λογιστικών γραφείων
 • Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων, Δικηγορικών γραφείων
 • Ασφαλιστικών Διαμεσολαβούντων
 • Διαχειριστών – Μεσιτών Ακινήτων (Real Estate)
 • Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών (Σύμβουλοι – Μελετητές)
 • Πραγματογνωμόνων, Εκτιμητών
 • Φορέων Πιστοποίησης & Ελέγχου
 • Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)
 • Διαμεσολαβητών αθλητών
 • Συμβούλων Επιχειρήσεων Πληροφορικής (IT Consultants)
 • Συμβούλων και Τεχνικών Υγείας και Ασφάλειας
 • Συμβούλων Περιβάλλοντος
  Πραγματογνωμόνων/Επιθεωρητών Ναυτιλίας
  Στελεχών και Διευθυντών επιχειρήσεων (D & O)

Περιπτώσεις Ειδικών Προϊόντων

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το συμβόλαιο Directors & Officers Liability απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ κλπ) και καλύπτει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα ανώτατα στελέχη και τους Διευθυντές της επιχείρησης
Το συμβόλαιο Directors & Officers Liability αποσκοπεί στο να τους προστατέψει από την έκθεσή τους σε οικονομικούς κινδύνους, που φέρουν οι ίδιοι ως φυσικά πρόσωπα καθώς και οι οικογένειές τους από την άσκηση των πιο πάνω καθηκόντων τους.

Περιπτώσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΕΣ
ΠΔ 190/2006, ΦΕΚ 196, άρθρο 4, παρ.στ, σε εναρμόνιση με την κοινοτική οδηγία 2002/92/ΕΚ

ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ν 3693/25-08-2008, ΦΕΚ 174, άρθρο 29 «Αστική Ευθύνη- ασφαλιστική κάλυψη», σε εναρμόνιση με την κοινοτική οδηγία 2006/43/ΕΚ

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(π.χ. νοσοκομείων, χημικά κ.α)

Ειδικό ΠΔ που αφορά σχετική κοινοτική οδηγία

Παραδείγματα απαιτήσεων

Λογιστής

 • Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή (φορολογικά )
 • Ανεπαρκής γνώση της φορολογικής νομοθεσίας
 • Λάθη στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων
 • Αδυναμία ανακάλυψης απάτης
 • Ανεπαρκής συμπλήρωση ή παράλειψη υποβολής φορολογικών δηλώσεων
 • Λάθος στον έλεγχο των βιβλίων μπορεί να οδηγήσει σε λάθος εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης άρα λανθασμένη επιχειρηματική απόφαση

​Δικήγόρος

 • Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή
 • Παράβλεψη προθεσμιών με αποτέλεσμα την απώλεια άσκησης τυχόν δικαιωμάτων
 • Παραγραφή αδικημάτων
 • Λάθη ή παραλείψεις στην σύνταξη συμβολαίων, μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων
 • Παραλείψεις στην χρησιμοποίηση όλων των νομικών μέσων προς όφελος του πελάτη του καθώς και στην προετοιμασία μιας δικαστικής διαμάχης.

 

Πολ.Μηχανικός/ Αρχιτέκτων

 • Λανθασμένη προετοιμασία σχεδίων
 • Λάθη στους υπολογισμούς μιας μελέτης
 • Αμέλεια στην επίβλεψη ενός έργου
 • Αδυναμία στην λήψη οικοδομικής άδειας

Εταιρία Security

 • Λανθασμένη συμβουλή για την εγκατάσταση καμερών ασφαλείας επέτρεψε ληστεία.
 • Συνεπεία πλημμελούς ελέγχου κατά την περιπολία, κλέφτης εισήλθε σε αποθήκη από ξεκλείδωτη είσοδο.
 • Φρουρός ασφαλείας δεν έλεγξε επαρκώς τις κάρτες εισόδου των εργαζομένων με αποτέλεσμα ένας κλέφτης να μπει μέσα στο κτίριο και να κλέψει εξοπλισμό.
 • Φρουρός ασφαλείας, δεν ενεργοποίησε το σύστημα ασφαλείας με αποτέλεσμα να σημειωθεί κλοπή εμπορεύματος σε κατάστημα.