Η Kappa Agents σας παρέχει τα προγράμματα ασφάλισης έναντι ατυχημάτων είτε σε ατομικό επίπεδο είτε σε ομαδικό. Με αυτά τα προγράμματα ασφαλίζονται άτομα διαφόρων ηλικιών για τις περιπτώσεις που συμβεί θάνατος, μόνιμη ή πρόσκαιρη ανικανότητα, ή απαιτηθούν ιατροφαρμακευτικά και έξοδα νοσηλείας που μπορεί να προκύψουν από κάποιο ατύχημα.

Ιδιαίτερη σημασία στην τιμολόγηση τέτοιων προϊόντων έχει το επάγγελμα του/των ασφαλιζομένου/ων καθώς και η παρούσα κατάσταση της υγεία του.