Κάθε πράσινη επένδυση όπως είναι η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, αποτελεί περιουσιακό στοιχείο με ιδιαίτερη παρούσα αλλά και μελλοντική αξία για αυτό και είναι απαραίτητο να προστατεύεται από όλους τους πιθανούς κινδύνους που την απειλούν.

Η ασφαλιστική κάλυψη είναι η μόνη λύση στην ανάγκη προστασίας στις φωτοβολταϊκά και η F.I.G σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες είναι δίπλα στον ιδιώτη αλλά και τον επιχειρηματία με τα πιο εξειδικευμένα προγράμματα ασφάλισης.

Η Ασφάλιση των Φωτοβολταϊκών διακρίνεται σε δυο κατηγορίες :

Κάλυψη κατά την ανέγερση που περιλαμβάνει :
Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Ανέγερσης - Συναρμολόγησης για τη διάρκεια κατασκευής - τοποθέτησης - συναρμολόγησης – συντήρησης του σταθμού ή της μονάδας.

Κάλυψη κατά την λειτουργία που περιλαμβάνει :
Υλική απώλεια ή ζημιά της ασφαλισμένης μονάδας ή σταθμού καθώς επίσης και Απώλεια Μικτών Εσόδων συνεπεία ασφαλισμένης υλικής ζημιάς, λόγω διακοπής παροχής ενέργειας προς τη ΔΕΗ.