Η Εταιρεία «ΚΑΠΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Ι.Κ.Ε.»,  ως  Πράκτορες  Ασφαλίσεων   και   ως  Υπεύθυνος      Επεξεργασίας και  δυνάμει της  σύμβασης ασφαλιστικής   διαμεσολάβησης   που    έχουμε   συνάψει μαζί σας,    σας ενημερώνουμε ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

1. Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε;

Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ημερομηνία και τόπο γέννησης, αριθμός επαγγελματικού μητρώου.

Δεδομένα επικοινωνίας: Διεύθυνση αλληλογραφίας, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικός αριθμός, φαξ.

Δεδομένα πληρωμής: Αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, χρεωστικών, τραπεζικών και λοιπών τραπεζικών καρτών είτε για τη μέσω αυτών εξόφληση των ασφαλίστρων ή άλλων οικονομικών υποχρεώσεων προς την εταιρεία μας, είτε για την πίστωση σε εσάς των προμηθειών σας.

Δεδομένα περιουσιακής και οικονομικής φύσεως. Π.χ. Έντυπο Ε9.

 

2. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ο κύριος σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η σύναψη, η διατήρηση, η εκτέλεση και η ομαλή λειτουργία της σύμβασης ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, η ενημέρωσή σας για οδηγίες, εγκυκλίους, σεμινάρια και εκδηλώσεις της Εταιρείας μας, η εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας που πηγάζουν από τη σύμβαση ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, καθώς και η συμμόρφωση της εταιρείας με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

3. Από πού συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Εταιρεία συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα, που περιλαμβάνονται στην αίτηση συνεργασίας μας, τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα και δικαιολογητικά, και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που εσείς οι ίδιοι έχετε γνωστοποιήσει στην Εταιρεία ή θα γνωστοποιήσετε στο μέλλον, είτε προφορικά είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου έγγραφου ή ηλεκτρονικού μέσου, μέσω των υπαλλήλων της ή των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Η Εταιρεία ενδέχεται να αναζητά στα Αρχεία Αθέτησης Υποχρεώσεων & Υποθηκών Προσημειώσεων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. τυχόν δεδομένα που σας αφορούν με σκοπό την αξιολόγηση ή και επαναξιολόγηση του αναλαμβανόμενου συναλλακτικού κινδύνου στο πλαίσιο της μεταξύ μας συνεργασίας και τελικά την εξασφάλιση της εμπορικής πίστης, της αξιοπιστίας, της ασφάλειας των συναλλαγών, αλλά και της άσκησης του δικαιώματος ελευθερίας. Προκειμένου η Εταιρεία να αναζητήσει αυτά τα δεδομένα σας, ζητά πάντα την έγγραφη και ρητή συγκατάθεσή σας, και σας δίνει αναλυτική ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας από την Τειρεσίας Α.Ε. ως υπεύθυνη επεξεργασίας.

 

4. Για πόσο χρόνο τηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα σε αρχείο;

Σε περίπτωση σύναψης της σύμβασης ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση αυτή και για είκοσι (20) χρόνια από τη λύση της.

Στην περίπτωση που υπάρχουν σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων σας ενδέχεται να παραταθεί μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.  Στην περίπτωση που δεν προβούμε τελικά σε σύμβαση συνεργασίας μαζί σας, τα δεδομένα σας θα τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο για πέντε (5) χρόνια από την αίτηση συνεργασίας.

 

5. Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία τηρεί, συλλέγει και επεξεργάζεται η εταιρεία.

Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων: Δικαιούστε να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση ανακριβών, ανεπίκαιρων ή ελλειπών δεδομένων σας.

Δικαίωμα στη λήθη: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, που είτε έχει παρέλθει ο ανωτέρω χρόνος τήρησής τους ή πρόκειται για δεδομένα που δεν αφορούν στη σύμβαση ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ούτε στην απόδειξη ή θεμελείωση ή τεκμηρίωση δικαιωμάτων που άμεσα ή έμμεσα πηγάζουν από αυτή.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στην περίπτωση που αμφισβητείτε την ακρίβεια τους και τον περιορισμό της χρήσης τους. Ωστόσο, η ικανοποίηση τέτοιων αιτημάτων, εφόσον αφορούν σε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση και λειτουργία της σύμβασης συνεργασίας μας, ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη λύση της σύμβασης.

Δικαιώμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς της σύμβασης ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ανακαλώντας την αρχική συγκατάθεση. Στην περίπτωση αυτή όμως, η εναντίωση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα τη λύση της σύμβασης συνεργασίας μας.

 

6. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, χωρίς κόστος αποστέλλοντας επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμα στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, που έχει ορίσει η Εταιρεία.

Μετά την παραλαβή του σχετικού αιτήματος, θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες και δυνατές ενέργειες, προκειμένου να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών, ενώ στην περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό θα σας ενημερώσουμε για την αναγκαία παράταση της προθεσμίας αυτής, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τις εξήντα (60) επιπλέον ημέρες.

Η Εταιρεία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να ενημερώσει την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην περίπτωση παραβιάσεως των προσωπικών σας δεδομένων, εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από τότε που έλαβε γνώση του περιστατικού παραβίασης, αλλά και το υποκείμενο των δικαιωμάτων στην περίπτωση που η παραβίαση αυτή προκαλεί υψηλό κίνδυνο στα δικαιώματα και της ελευθερίες του.

 

7. Πού διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

  • Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται στα τμήματα της Εταιρείας, τα οποία είναι αρμόδια για την λειτουργία και τη διαχείριση της σύμβασης ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ( ενδεικτικά Πωλήσεις, Τμήμα Εκδόσεων, Λογιστήριο, Νομικό Τμήμα, Τεχνική Διεύθυνση, ΙΤ).
  • Τα προσωπικά σας δεδομένα πιθανόν να διαβιβαστούν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, εταιρείες ψηφιοποιήσης αρχείων και συμβούλους πάσης φύσης. Στην περίπτωση αυτή τα πρόσωπα αυτά θα επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για τον σκοπό της παροχής υπηρεσιών προς την Εταιρεία και όχι για δικό τους όφελος και με τη δέσμευση του απορρήτου.

-Τα προσωπικά δεδομένα της επικοινωνίας σας, ενδέχεται να διαβιβαστούν στους πελάτες σας/ασφαλισμένους, που εσείς έχετε διαμεσολαβήσει στη σύναψη των ασφαλιστικών τους συμβάσεων .

  • Τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν στις ασφαλιστικές εταιρείες που η Εταιρεία διατηρεί σύμβαση συνεργασίας.

-Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε οποιαδήποτε αρμόδια ενδιαφερόμενη Εποπτική Αρχή.  - Σε περιπτώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων της Εταιρείας είτε διοτί προβλέπεται από διάταξη νόμου ή αποφάσεις δικαστικών, εισαγγελικών ή άλλων αρχών, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες, φορείς του Δημοσίου και σε λειτουργούς αυτών.

 

8. Θα πραγματοποιείται επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς;

Η Εταιρεία δεν θα πραγματοποιεί επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς.

Στην περίπτωση που θα πραγματοποιήσει τέτοιου είδους επεξεργασία, θα ενημερωθείτε σχετικά και θα σας ζητηθεί η έγγραφη συγκατάθεσή σας, ενώ θα έχετε πάντα το δικαίωμα στην περίπτωση αυτή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς.

9. Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων;

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά ( Διαδικασίες και Πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και τεχνικά μέτρα (Σύστημα ελέγχου πρόσβασης, Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών/τεχνολογικά μέτρα προστασίας, καταστροφείς εγγράφων), προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Η εν λόγω επεξεργασία διενεργείται πάντα σύμφωνα με τον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό.

 

10. Με ποιο τρόπο μπορεί να υποβληθεί αίτημα/διαμαρτυρία/καταγγελία;

Έχετε πάντα τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε για οποιοδήποτε αίτημα ή πρόβλημά σας με το αρμόδιο πρόσωπο για την Προστασία Δεδομένων των Εταιρειών με στοιχεία επικοινωνίας: Ιωάννης Χαραλαμπάκης, τηλέφωνο: 2100085020, e-mail: ich@kappainsurance.gr .  Εφόσον δεν ικανοποιηθείτε, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε αναφορά ή καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( www.dpa.gr).